HÁLÁT ADTAK AZ ÁSZÁRI GYÜLEKEZETI HÁZÉRT

Az ászári reformátusok régóta készültek a megépült gyülekezeti házért tartandó hálaadó istentiszteletre, melyre 2016. március 12-én, 15:00-kor került sor a templomban.


 Alapos előkészítő, szervező és kivitelező munka előzte meg az ünnepet. A templomban levő férőhely, és a kiosztott könyvjelzők alapján tudhatjuk, hogy hozzávetőlegesen kettőszáznegyven-kettőszázötven fő lehetett jelen. Sokan összegyűltek együtt ünnepelni az Isten által elindított és támogatott építkezés eredményét, a 93 m2 nagyságú, a gyülekezet és a község lelki életét építő hajlékot.

Megtisztelő volt az ászáriak számára, hogy a hálaadó istentiszteletre az egyházkerület részéről eljött főtiszteletű Steinbach József püspök és főtiszteletű Köntös László lelkészi főjegyző. Az egyházmegye tisztségviselői közül jelen volt Nagytiszteletű Máté László, esperes, Bátky Miklós nyug. esperes, Gyimóthy Géza gondnok és Bogáth István világi főjegyző.

Az ünnepi istentiszteleten Máté László esperes olvasta fel lekcióként a Zsolt 25,1-7. verseit, majd ezt követően imádságot mondott. Steinbach püspök úr a felolvasott 25. zsoltárból vette az igehirdetés alapigéjét, a 2-5. verseket. Az igehirdetésben fontos hangsúlyt kapott az Istenbe vetett bizalom és remény. „Azért épült meg a gyülekezeti ház, hogy évszázadokon át hangozzék a „Benned bízom Istenem” – ezért nincs semmi baj” – üzenet. Az igehirdetés után a papi imádságot Köntös László főjegyző úr mondta el.

A 264. dicséret 5. versének eléneklését követően a gyülekezet lelkipásztor, Nt. Vajsné Fazekas Ibolya megköszönte püspök úr igehirdetését, majd köszöntötte az egyházkerület, az egyházmegye tisztségviselőit, a meghívott vendégeket, az egyházmegyéből, vagy más megyéből érkezett lelkészeket és gyülekezeti tagokat, a különböző felekezetből érkezett jelenlévőket és a helyi református gyülekezet tagjait.

A gyülekezeti ház építésének előzményeit, építésének körülményeit, kapott támogatások forrásait, azok mértékét, valamint a költségek adatait Pekár Zsolt presbiter, Ászár község polgármestere ismertette a jelenlévőkkel. Isten hathatós támogatása rajzolódott ki a megvalósult építkezés körülményeit, folyamatát megismerve.

Pekár Zsolt, megragadva az alkalmat, hogy a szó nála volt, Ászár Község polgármestereként mondta el elsőként köszöntő beszédét. A képviselő-testület, amely meghívást kapott az ünnepségre, a március 10-i ülésén úgy döntött, hogy nem jönnek üres kézzel, harminc énekeskönyvvel ajándékozzák meg az ünneplő gyülekezetet. Martonné Szekfű Judit képviselőasszony adta át az énekeskönyveket.

Ezt követően Nagytiszteletű Petrőcz Lászlóné, Mária lelkésznő egy, az 1961-ben született, az ászári templomról írt verssel köszöntötte a számára kedves gyülekezetet, hiszen férjével, Petrőcz László lelkipásztorral, a gyülekezet megválasztott lelkészével tizennégy boldog évet töltött Ászáron. A lelkésznő elérzékenyülve gondolt vissza az itt eltöltött évekre, öt gyermekük itt tanult meg járni. Férjének a kedves Bibliájából, amelyet Ászáron is használt, olvasta fel Marika néni a Zsolt 106, 47. versét, amellyel köszöntötte a gyülekezetet. Az íge így hangzik: Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged!”

A köszöntések sorát három dalbetét törte meg és egyben színesítette az ünneplést, melyet Bertalan Éva (gitár és ének), valamint Szabó Tibor(ének), a kisbéri református gyülekezet fiataljai adtak elő. A fiatalok éneklését követően a gyülekezet 8. osztályos, konfirmációra készülő diákja átéléssel és kellő hangsúlyozással szavalta el Dzsida Jenő Templomablak c. versét.

A gyülekezet két gondnoka, Kálmán László és Ligeti Gábor ajándékokat adott át a köztiszteletben álló egyházi és világi elöljáróknak.

A köszöntések folytatásaként, Főtiszteletű Köntös László a Dunántúli Református Egyházkerület nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A főjegyző úr beszédében utalt a püspök úr által is idézett 5Móz 11. fejezet figyelmeztetéseire: „Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt,…(5Móz 11,16.). „Mivel idegen istenek vesznek körül bennünket, ezért legyünk öntudatos, hitvallós keresztyének” – hangzott a bíztatás.

Gyimóthy Géza a Tatai Református Egyházmegye gondnoka a megye nevében köszöntette a jelenlevőket és az ünneplő ászáriakat. Beszédében utalt arra, hogy több éves vizitációs küldetése révén jól ismeri a kis ászári gyülekezet gondjait, küzdelmeit és örül az elért eredményeknek. A gondnok úr a János evangéliuma 12,24. versének üzenetét helyezte a gyülekezet szívére: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”

A gyülekezet lelkipásztora, Vajsné Fazekas Ibolya felolvasta Nagytiszteletű Vancsai Józsefnek, a körzet evangélikus lelkészének köszöntő sorait.

Köszöntő beszédet mondott Dr. Mikolasek Sándor Ászár volt jegyzője és polgármestere, akinek szolgálata idején kezdődtek el a gyülekezeti ház építési munkálatai és aki az akkori képviselő-testülettel együtt döntéseivel és anyagiakkal támogatta a község lelki, szellemi gyarapodását is szolgáló építkezést. Mikolasek Sándor a Fil 1,9-10.(„… és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel,

 hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára”)

 verseket olvasta fel, majd átadta a gyülekezetnek a falu szülöttjének, Bruncz János fafaragónak  díszes munkáját, egy kelyhet és az áldás-békesség köszöntést tartalmazó falitáblát.

Főtiszteletű Simonics Péter tárkányi és nagyigmándi plébános, akivel a lelkészházaspár együtt szolgál a körzetben, a római katolikusok nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és az áldás-békesség köszöntéssel zárta szavait.

A köszöntések sorát Dr. Demeter Lajos ügyvéd, a falu szülöttje zárta, akit az élet messzire sodort, de Isten kegyelméből megtalálta az őrhelyét Nyékládházán, ahol gondnokként szolgál. Együtt örvendezett az ünneplő gyülekezettel és kifejezte háláját azért, hogy e mostani alkalommal a templom megszépült, mivel teljesen megtelt. Ehhez hasonló, áldott alkalmakat kívánt a gyülekezetnek.

A gyülekezet lelkipásztora a záró ének és nemzeti imádságunk, a himnusz eléneklése előtt meghívta a jelenlevőket az új gyülekezeti ház megtekintésére, valamint arra a szeretetvendégségre, amelyet a gyülekezet szorgos tagjai és a támogatók segítségével a község Közösségi Házában készítettek el. A templom mindkét kijáratánál a gyülekezet hittanosai, szép, színes, az új gyülekezeti házat ábrázoló könyvjelzőkkel kedveskedtek a megjelenteknek.

 Vajs Tibor

 

 

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu